Правилник за реда и използването на университетската компютърна мрежа през мрежата в студентските общежития (СО)

  Услугата е достъпна само и единствено за действащи студенти редовно и задочно обучение. Регистрацията на потребител, ползващ свързаност от студентските общежития (СО) към университетската компютърна мрежа, се извършва в ЦИКО (приземен етаж, 1.111-14 на Ректората) от 8:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. в работните дни съгласно действащия ценоразпис. При регистрацията студентите попълват "Формуляр за регистрация". Пускането на услугата се извършва най-късно до края на следващия работен ден за съответния предплатен срок в месеци. След изтичане на предплатения срок услугата се спира до следващо плащане. Начална такса за свързване се заплаща еднократно при първата регистрация. Заплащането на таксите и другите услуги за СО се извършва в касата на университета (Ректорат, ет. 2, стая 332) в делничните дни от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.

  Всеки потребител се задължава да спазва "Политиката за допустимо използване на ресурсите на мрежата на Русенски университет", публикувана на http://local.uni-ruse.bg/internet/AUP-ISTF-BG.pdf.

На потребителите се забранява:

 1. Да правят опити за проникване в чужди мрежи и системи, до които нямат легитимен достъп;
 2. Да използват чужди изчислителни и комуникационни ресурси без изричното съгласие на собственика им;
 3. Променят MAC и/или IP адреса на включеното в мрежата компютърно оборудване, както и да ги фалшифицират (spoofing);
 4. Да прилагат атаки от тип "отказ от обслужване" (Denial of Service), в това число flood (от всякакъв тип), Smurf и др.;
 5. Да прилагат методи за непозволено пренасочване на мрежовия трафик, в това число ARP spoof, ICMP redirect, DNS Redirect, физ. въздействие и др.;
 6. Да прилагат методи за непозволено подслушване на мрежовия трафик (sniffing);
 7. Да разпространяват програми от тип "Троянски кон", червеи и вируси и друг злонамерен програмен код, включително и неумишлено;
 8. Да използват приложения, даващи нелегитимен достъп до чужди системи или водещи до отказ от обслужване в последните (exploits, DoS и т.н.), включително и неумишлено;
 9. Да разпространяват нежелани от получателя търговски или рекламни материали (spam), включително и неумишлено;
 10. Да злоупотребяват или да правят опити да използват не по предназначение мрежата на СО и услугите предоставяни от нея;
 11. Да свързват допълнително мрежово оборудване към мрежата на СО без знанието и разрешението на администраторите на мрежата;
 12. Да създават или разпространяват каквито и да било обидни или порнографски изображения, данни или други материали, или на информация, изображения, данни или други материали, недопустими за разпространяване съгласно българското законодателство и/или представляващи кибер-престъпления;
 13. Да препродават или предоставят/преотстъпват достъпа си до мрежата на трети лица;
 14. Да разпространяват материали в нарушение на авторското право;
 15. Умишлени действия със следните характеристики:
  - Ненужно изразходване на усилията на персонала или на мрежовите ресурси, включително и ненужно изразходване на процесорно време на крайни системи, и на усилията на персонала, поддържащ тези системи.
  - Повреждане или унищожаване на данни на други потребители.
  - Нарушаване на правото на лична тайна на други потребители.
  - Продължаване на използването на мрежови програми или устройства, след като системните администратори на мрежата са поискали преустановяването му, тъй като те възпрепятстват нормалното функциониране на мрежата.

  Ако чрез мрежата в СО е осъществен достъп до други мрежи, нарушаването на тяхната "Политика за допустимо използване" ще се счита за недопустимо използване на мрежата на СО.
  При първо констатирано нарушение на правилника наказанието е физическо изключване от мрежата на СО за период от 30 дни, а при повторно нарушение - за 2 месеца. Достъпът до мрежата се прекратява при трето нарушение. При спиране на услугата в тези случаи предплатените за съответния срок на спиране такси не се връщат.
Информация за контакти: 088 2895147, 088 2895043, support@uni-ruse.bg